Algemene Voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden.
Bij inschrijving ga je hier automatisch mee akkoord.
Lees ze goed en download ze eventueel als pdf document.

 • Artikel 1 Abonnementen

 • 1.1 Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden;

  1.2 Bij inschrijving van minderjarige deelnemers geldt dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger het inschrijfformulier dient te ondertekenen;

  1.3 Het abonnement kan op elk gewenst moment worden aangegaan voor een periode van tenminste 3 maanden doorlopend. Het wordt steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Van rechtswege is het mogelijk om na de eerste abonnementstermijn het abonnement maandelijks te beëindigen;

  1.4 Een opzegging dient schriftelijk of per email te geschieden en gaat in per de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand met een opzegtermijn van één maand. In deze maand is nog abonnementsgeld verschuldigd;

  1.5 Na beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd;

  1.6 Indien een les verzuimd wordt, kan deze op een ander tijdstip, in overleg, kosteloos ingehaald worden mits de verzuimde les vooraf is afgemeld via het contactformulier op onze website;

  1.7 De lestijden liggen vast voor de periode van september tot en met juli. Team Gouwe Sports behoudt zich echter het recht voor de lestijden tussentijds te wijzigen;

  1.8 Team Gouwe Sports behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren van deelname aan lessen en evenementen.

 • Artikel 2 Clinics

 • 2.1 Met het betalen van de factuur verklaart de wederpartij akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden;

  2.2 Voor clinics geldt dezelfde betalingstermijn als beschreven artikel 4.2;

  2.3 Al onze instructeurs zijn in het bezit van een geldig VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Indien gewenst, kan de VOG overlegd worden;

  2.4 Het afzeggen van een clinic is uitsluitend schriftelijk of per email mogelijk en kan alleen dan gehonoreerd worden indien de afzegging uiterlijk 3 weken voor aanvang van de clinic ontvangen is;

  2.5 Wanneer er geen judomat aanwezig is op locatie, kan Team Gouwe Sports een judomat tegen vergoeding beschikbaar stellen. Er dient dan wel een gemakkelijk toegankelijke, schone ruimte beschikbaar gesteld te worden;

  2.6 In geval van minderjarige deelnemers is Team Gouwe Sports niet verantwoordelijk voor het omkleden van de deelnemers. Een begeleider van de wederpartij dient aanwezig te zijn om zorg te dragen dat de deelnemers op tijd en omgekleed aanwezig zijn;

  2.7 In geval van minderjarige deelnemers is Team Gouwe Sports alleen verantwoordelijk voor de activiteiten op de judomat;

  2.8 Team Gouwe Sports is niet verantwoordelijk voor toeschouwers tijdens een clinic.

 • Artikel 3 Openingstijden

 • 3.1 Team Gouwe Sports is het gehele jaar geopend;

  3.2 De lestijden zijn terug te vinden op de website van Team Gouwe Sports;

  3.3 Tijdens reguliere schoolvakanties wordt een aangepast rooster gehanteerd. Deze is minimaal één week van te voren bekend en zal beschikbaar zijn op de website van Team Gouwe Sports;

  3.4 Op nationale feestdagen zijn wij gesloten en wordt er geen les gegeven.

 • Artikel 4 Facturatie en betaling

 • 4.1 Betaling per kwartaal via een periodieke overschrijving is verplicht. De abonnementsgelden dienen op of omstreeks de 5e van de maand te zijn voldaan;

  4.2 Team Gouwe Sports hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum;

  4.3 Deelnemer dient er voor zorg te dragen dat er op tijd betaald wordt. Bij te laat voldoen van de betaling wordt €5,00 extra incassokosten in rekening gebracht bovenop de abonnementsgelden;

  4.4 Team Gouwe Sports behoudt zich het recht voor om jaarlijks de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Indien een deelnemer de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft de deelnemer het recht om het abonnement binnen één maand na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode op te zeggen;

  4.5 Team Gouwe Sports is bevoegd om bij wanbetaling en/of wangedrag de deelnemer toegang tot de lessen, clinics en/of evenementen te ontzeggen voor een bepaalde periode. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van de overeenkomst;

  4.6 Bij een betalingsachterstand van 3 maanden of meer heeft Team Gouwe Sports het recht een deelnemer de toegang tot de lessen te ontzeggen totdat de betalingsachterstand voldaan is. Het lesgeld loopt echter wel door;

  4.7 Facturen worden altijd digitaal verzonden.
 • Artikel 5 Risico en aansprakelijkheid

 • 5.1 Team Gouwe Sports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer;

  5.2 Het gebruik maken van de lessen of evenementen bij Team Gouwe Sports is geheel voor eigen risico van de deelnemer;

  5.3 Team Gouwe Sports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer;

  5.4 De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico's met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer Team Gouwe Sports vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze;

  5.5 Voor zover de deelnemer bekend, zijn er geen medische zaken die een risico vormen bij het sporten. Ook is sporten of bepaalde sportonderdelen niet afgeraden door een medicus. Voor zover dit wel zo is, zal de deelnemer hiervan melding doen bij de instructeur.

 • Artikel 6 Rechtstoepassing

 • 6.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten door of met Team Gouwe Sports worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;

  6.2 Door inschrijving verklaart de deelnemer de Algemene Voorwaarden en de Dojo Etiquette van Team Gouwe Sports te accepteren. Beide zijn terug te vinden op de website;

  6.3 Team Gouwe Sports heeft, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in een Privacy verklaring uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten deelnemers hebben. Deze verklaring staat op de website;

  6.4 Team Gouwe Sports past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal Team Gouwe Sports er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren;

  6.5 Regelmatig worden foto's en filmpjes gemaakt van onze judoka's. Indien u bezwaar heeft tegen publicatie van materiaal waar u of uw kind op staat, dient u dit schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken, zie ook de Privacyverklaring van Team Gouwe Sports;

  6.6 Persoonsgegevens worden door Team Gouwe Sports met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van de inschrijving registreren wij in onze administratie. Hierop is de privacywetgeving van toepassing;

  6.7 Team Gouwe Sports is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Team Gouwe Sports de deelnemer tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien de deelnemer niet akkoord is met de wijzigingen kan de overeenkomst ontbonden worden per de datum dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden.

 • Artikel 7 Overig

 • 7.1 De judomat mag onder geen enkele voorwaarde betreden worden met binnen- of buitenschoenen. Er wordt gesport op een judomat op blote voeten;

  7.2 Deelnemer zorgt er zelf te allen tijde voor dat zij persoonlijke hygiëne in acht nemen;

  7.3 Gebruik van de douches is in de abonnementsgelden opgenomen;

  7.4 Bij inschrijving gaat deelnemer akkoord met aanmelding bij de Judobond Nederland (JBN) vanaf de leeftijd van 7 jaar. Dit is verplicht in verband met de officiële erkenning en collectieve aansprakelijkheidsverzekering. De kosten voor dit lidmaatschap zijn NIET bij het abonnement inbegrepen en dient deelnemer zelf te voldoen. Bij opzegging dient deelnemer zelf ook bij de JBN op te zeggen. Voor meer informatie over tarieven en voorwaarden van de JBN zie www.jbn.nl;

  7.5 Wanneer deelnemer meedoet aan externe wedstrijden of toernooien, dient deelnemer lid te zijn van de Judobond Nederland;

  7.6 Team Gouwe Sports behoudt zich het recht voor om administratie en begeleidingskosten te berekenen voor de inschrijving en deelname aan externe wedstrijden, toernooien en/of evenementen door derden georganiseerd.

Contact Info

 • Gymzaal, De Gaullelaan 1, 2625 PH Delft
 • 06-11000360
 • NL58ABNA0246674008, Team Gouwe Sports
 • KvK nummer, 85036463